Gedragscode docenten

Iedere docent, begeleider, vrijwilliger of stagiair ondertekent de gedragscode waarmee hij of zij verklaart de regels te erkennen en er naar te handelen.

 1. De docent moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de deelnemer zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De docent onthoudt zich ervan de deelnemer te bejegenen op een wijze die de deelnemer in zijn waardigheid aantast.
 3. De docent dringt niet verder door in het privéleven van de deelnemer dan functioneel noodzakelijk is. Adresgegevens, medische informatie, e.d. worden als privacygegevens beschouwd.
 4. Wij leven in een multiculturele samenleving. Dit houdt in dat verschillende groepen uit onze samenleving een eigen specifieke cultuur hebben. De docent behandelt alle deelnemers gelijkwaardig. De docent bezigt geen racistische en/of discriminerende taal.
 5. De docent onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de deelnemer. Alle seksuele handelingen, contacten en –relaties tussen docent en deelnemer tot 18 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 6. De docent mag de deelnemer niet op zodanige wijze aanraken of aanspreken, dat deze aanraking of bewoording naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 7. De docent zal tijdens het kamp, voorstellingen en dergelijke zeer terughoudend en met respect omgaan met deelnemers en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de slaapkamer of kleedkamer.
 8. De docent vermijdt zo mogelijk één op één situaties met een deelnemer. De docent heeft geen één op één contact met een deelnemer in een afgesloten ruimte waarin van buiten geen zicht is op de binnenruimte.
 9. De docent heeft de plicht de deelnemer naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de deelnemer is betrokken, wordt nageleefd.
 10. Indien de docent gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de vertrouwenspersoon of bedrijfsleiding.
 11. De docent krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 12. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de docent in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de vertrouwenspersoon of bedrijfsleiding.

Melding maken van een inbreuk op deze regels kan via iedere docent, de vertrouwenspersoon Veerle Ruizendaal veerle.ruizendaal@gmail.com of de bedrijfsleider: Björn Zillen bjorn@xapp.nl.