Algemene Voorwaarden Xapp ZomerKamp 2024

Xapp is gevestigd te Dalfsen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72029544. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden in alle gevallen waarbij gebruik wordt gemaakt van de diensten van Xapp onderstaande Algemene Voorwaarden.

 

1 Definities

1.1 Opdrachtgever: de ouders of verzorgers van de deelnemer aan een Xapp ZomerKamp.

1.2 Deelnemer: het kind dat met toestemming van de ouders of verzorgers deelneemt aan een Xapp ZomerKamp. De ouders of verzorgers zijn altijd eindverantwoordelijke.

1.3 Xapp: organisator Xapp MusicalKamp, TheaterKamp, ZangKamp en CineKamp

 

2 Inschrijving

2.1. Na ontvangst van het volledig ingevulde inschrijfformulier ontvangt u een bevestiging per e-mail. Nadat deelname aan het Xapp Zomerkamp aan u bevestigd is, is de inschrijving bindend.

2.2 Het staat Xapp vrij om de aanmelding van de deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.

2.3 De deelnemer die hinder of overlast oplevert of kan opleveren, zodanig dat een goede uitvoering van het kamp en/of de goede naam van Xapp daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt resp. geschaad, kan door Xapp van (voortzetting van) deelname aan het kamp worden uitgesloten. De opdrachtgever dient de deelnemer in zo’n geval binnen 12 uur op te halen. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. Restitutie van de deelnemingsvergoeding is bij verwijdering nooit mogelijk.

2.3.1 Het niet vermelden van een gedragsstoornis als autisme, ADHD of persoonlijkheidsstoornis kan leiden tot het vroegtijdig moeten verlaten van het kamp. Ons programma is relatief druk en vol. Een onevenredig groot beroep op de tijd en aandacht van docenten is domweg niet eerlijk ten opzichte van andere deelnemers.

2.4 Het ZangKamp is alleen toegankelijk voor deelnemers die voldoen aan de toelatingseis. Over plaatsingsbeslissingen van Xapp wordt niet onderhandeld.

 

3 Deelnemingsvergoeding

De deelnemingsvergoeding wordt betaald via een betaalverzoek, automatische machtiging of wordt zelf overgemaakt.

 

4 Annulering

4.1 Annuleringen kunnen zowel schriftelijk als per e-mail aan Xapp kenbaar worden gemaakt.

4.2 Bij annulering tot acht weken voor de aanvang van het kamp wordt de volledige deelnemingsvergoeding teruggestort. Van acht tot drie weken voor de aanvang wordt de helft van de deelnemingsvergoeding teruggestort. Hierna is teruggave van de deelnemingsvergoeding niet meer mogelijk. In bijzondere gevallen kan, na een schriftelijk verzoek, een uitzondering worden gemaakt, dit ter beoordeling van Xapp.

4.3 Restitutie van (een deel van) de deelnemingsvergoeding bij het afbreken/verlaten van de kampweek, om welke reden dan ook, is niet mogelijk.

4.4.1 Xapp heeft het recht om tot drie weken voor aanvang van een kampweek deze te annuleren, wanneer zich te weinig deelnemers hebben aangemeld. De volledige deelnemingsvergoeding zal in dat geval direct worden teruggestort.

4.4.2 Xapp mag twee musicalkampweken met dezelfde uitvoeringsdata combineren als deze apart te weinig deelnemers heeft om door te kunnen laten gaan.


5 Aansprakelijkheid

5.1 De opdrachtgever verplicht zich om de deelnemer W.A. te verzekeren tijdens de duur van het Xapp ZomerKamp. Ook Xapp verplicht zich W.A. verzekerd te zijn. De opdrachtgever verplicht zich tevens dat de deelnemer verzekerd is voor ziektekosten in elk geval tijdens de duur van het Xapp ZomerKamp.

5.2 Xapp aanvaardt aansprakelijkheid voor de goede uitvoering van de overeenkomst door haarzelf en de door haar ingeschakelde docenten/begeleiders.

5.3  Voor verlies, diefstal, schade of letsel berokkend aan of door gebruikers van de door Xapp geboden accommodatie aanvaardt Xapp alleen dan de aansprakelijkheid, indien deze het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Xapp of haar medewerkers of indien deze op grond van dwingend rechtelijke wettelijke bepalingen voor rekening van Xapp komt.app komt.

5.4 Indien door overmacht als bij slecht weer bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden is Xapp niet gebonden aan restitutie van (een deel van) de deelnemingsvergoeding.

5.5 In alle gevallen waarin Xapp gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze beperkt zijn tot het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

5.6 Uitgesloten zijn de volgende aansprakelijkheden:

–   voor schade door derving van genot.

– verlies, diefstal of beschadiging van bagage of andere eigendommen, geld inbegrepen.

5.7 De begeleiders/docenten van de kampen van Xapp zijn niet gerechtigd om enige uitspraak te doen aangaande aansprakelijkheden van de zijde van Xapp.

5.8  De opdrachtgever is tegenover Xapp aansprakelijk voor alle schade die Xapp lijdt door toedoen van de deelnemer.

5.9 De opdrachtgever is aansprakelijk voor verlies of diefstal van materiaal van Xapp dat tijdens het kamp aan hen in gebruik gegeven is.

 

6 Ongevallen

Voor ongevallen, (blijvende) invaliditeit en overlijden van de deelnemer op weg van/naar de Xapp ZomerKamp-locatie en tijdens één van de Xapp ZomerKampen is Xapp niet aansprakelijk.

 

7 Bereikbaarheid

Tijdens de duur van het zomerkamp is Xapp 24 uur per dag bereikbaar. De opdrachtgever zorgt eveneens voor een goede bereikbaarheid.

 

8 Diverse bepalingen

8.1  Er wordt tijdens de gehele duur van het Xapp ZomerKamp geen alcohol gebruikt door de begeleiders / deelnemers. In het bijzijn van de kinderen zal niet worden gerookt. Het spreekt voor zich dat drugs niet toegestaan zijn.

8.2  De begeleiders van het Xapp ZomerKamp zijn gedurende de volledige kampweek beschikbaar voor de deelnemers.

 

9 Auteursrechten

9.1 De theatrale activiteiten en producties zijn beschermd door het auteursrecht.

9.2 Het vermenigvuldigen of openbaar maken van beeld- & audiomateriaal, scripts of liedteksten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xapp is niet toegestaan.

 

10 Beeldmateriaal

10.1 Beeldmateriaal en geluidsopnames, door Xapp opgenomen tijdens een Xapp ZomerKamp, zijn eigendom van Xapp en kunnen zonder enige vergoeding aan opdrachtgever of deelnemer gebruikt worden voor promotionele doeleinden (o.a. in folders, kranten, magazines, posters, social media of op een internetsite).
10.2 Opdrachtgever of deelnemer kunnen voorafgaand aan het Xapp ZomerKamp bezwaar maken tegen openbaring van de beeltenis van de deelnemer.
10.3 Voor het gebruik de opnames van de eindvoorstelling, Cinekamp-producties, Zangkamp-studio-opnames en videoclips en video-teasers van de voorstellingen geeft u onherroepelijk toestemming. Deze opnames vinden wij voor de uitvoering van het zomerkamp noodzakelijk.

 

11 Akkoord

Na het verzenden van het inschrijfformulier Xapp Zomerkampen gaat u als ouder/verzorger akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de gestelde verplichtingen.

 

12 Toepasselijk recht

Alle geschillen ontstaan uit of verband houdende met de door Xapp gedane werkzaamheden of verleende diensten zullen worden beoordeeld naar Nederlands recht en zullen, behoudens andersluidende bepaling van dwingend recht, bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Zwolle.